הודעות חברה

דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 28.11.2023
שעה 10:53
דוח רבעון 2 חצי שנתי לשנת 2023
12:00 | 28.8.2023
דו"ח פומבי לשנת 2022 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד
12:00 | 22.6.2023
דוח רבעון 1 לשנת 2023
12:00 | 24.5.2023
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2022
4:00 | 27.3.2023
דוח זימון אסיפה כללית Guideline Group
12:00 | 11.12.2022
GUIDELINE GROUP – דוח רבעון 3 לשנת 2022
12:00 | 29.11.2022
קו מנחה – דוח רבעון 2 לשנת 2022
12:00 | 28.8.2022
קו מנחה – דוח רבעון 1 לשנת 2022
12:37 | 30.5.2022
קו מנחה – דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021
6:47 | 30.3.2022